"VERANDEREN  DOEN WIJ SAMEN"

 Stichting Against Violence

Voor meer informatie, stuur een email naar;

info@stichtingav.com


COPYRIGHT 2023 © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
NIETS UIT DEZE WEBSITE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT,
IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, HETZIJ MECHANISCH,
DOOR FOTOKOPIEËN, OPNAMEN OF ENIG ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN HET BESTUUR: INFO@STICHTINGAV.COM.


COPYRIGHT 2023 © ALL RIGHTS RESERVED.
NOTHING FROM THIS WEBSITE PUBLICATION MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM ,OR MADE PUBLIC IN ANY FORM OR BY ANY MEANS,
ELECTRONIC OR MECHANICAL, BY PHOTOCOPYING,  RECORDING OR OTHERWISE, WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION
FROM THE MANAGEMENT: INFO@STICHTINGAV.COM.